Thẩm định dự toán xây dựng đối với trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu hỗn hợp EC

.
(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2036/BXD-KTXD gửi Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng đối với trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu hỗn hợp EC.

-->

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2036/BXD-KTXD gửi Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng đối với trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu hỗn hợp EC.


Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Văn bản số 801/BTDT-DA ngày 10/7/2017 của Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế – UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu hỗn hợp EC, Bộ Xây dựng đã xem xét và có ý kiến như sau: Về quản lý dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng: Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình được quy định cụ thể tại các Điều 24, 25 và 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng cùng các Nghị định, Văn bản có liên quan; Thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu đã được quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, chủ đầu tư là người phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu xây dựng.

Về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng: Theo nội dung văn bản số 801/BTDT-DA đây là các gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức EC với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng và pháp luật về đấu thầu thì giá hợp đồng, giá gói thầu (dự toán gói thầu) thiết kế và thi công xây dựng công trình (EC) được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc dự toán tương ứng với thiết kế FEED (trường hợp có triển khai thiết kế FEED sau thiết kế cơ sở).

Do vậy, sau khi lựa chọn được nhà thầu và hợp đồng EC được ký kết, thì việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng EC đã ký (quản lý giá hợp đồng) và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Theo đó, thẩm quyền điều chỉnh giá hợp đồng được quy định cụ thể tại quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Vậy nên, đối với các gói thầu EC đã lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng EC, chủ đầu tư căn cứ vào tổng mức đầu tư được phê duyệt để phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu EC theo đúng quy định hiện hành làm cơ sở quản lý giá hợp đồng EC cho phù hợp, không phải phê duyệt dự toán xây dựng.

Linh Nguyễn

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn