Góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

.
(Xây dựng) - Về việc góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Quy hoạch (gọi tắt là Luật GT), vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2618/BXD-PC gửi Bộ Giao thông Vận tải.

-->

(Xây dựng) - Về việc góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Quy hoạch (gọi tắt là Luật GT), vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2618/BXD-PC gửi Bộ Giao thông Vận tải.


Ảnh minh họa.

Theo đó, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật hiện hành trong các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng để bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch cần phải được thực hiện trên cơ sở rà soát, đối chiếu với phiên bản dự thảo Luật Quy hoạch được trình chính thức gần nhất. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cần nghiên cứu, rà soát lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giao thông để bảo đảm thống nhất với dự thảo Luật Quy hoạch trình Quốc hội thảo luận ngày 25/10/2017 kèm theo Báo cáo số 195/BC-UBTVQH14 ngày 23/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch (gọi tắt là dự thảo Luật Quy hoạch ngày 25/10/2017).

Theo quy định tại Điều 5 và Điều 29 của dự thảo Luật Quy hoạch ngày 25/10/2017 thì quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia; việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng.

Theo quy định tại Điều 18, Điều 36 của Luật Quy hoạch đô thị thì quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, trong đó có quy hoạch giao thông đô thị là một nội dung trong đồ án quy hoạch đô thị và được lập chung trong đồ án quy hoạch đô thị hoặc được lập riêng thành đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (đối với thành phố trực thuộc Trung ương).

Do vậy, đề nghị cân nhắc chỉnh sửa Điều 6 của Luật Giao thông đường bộ, Điều 81 của Bộ luật Hàng hải, Điều 10 Luật Giao thông đường thủy nội địa theo hướng: quy hoạch giao thông đô thị được dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về quy hoạch đô thị để bảo đảm thống nhất với dự thảo Luật Quy hoạch và pháp luật về quy hoạch đô thị.

Đoan Trang

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn