Thử tài trắc nghiệm với từ nối, liên từ trong tiếng Anh

1. The children, ______ the teacher, were all enjoying the hilarious show.

a. as well

b. as well as

c. but also

d. not only

Nguồn: vnexpress.net